Văn bản pháp luật

Label
STT Số văn bảnNội dungNgày ban hành
1
66/2006/NА-CP
Nghị định 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề Nông thôn.
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký:
07/07/2006
2
66/2006/NА-CP
Nghị định 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề Nông thôn.
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký:
07/07/2006
3
03/2005/TT-BCN
Thông tư của bộ công nghiệp số 03/2005/TT-BCN ngày 23/6/2005 hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 9/6/2004 của chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký:
23/06/2005
4
134/2004/NА-CP
Nghị định của chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký:
09/06/2004
5
136/2007/QА-TTg
Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký:
20/08/2007
6
1662/QА-SCT
Quyết định về việc ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công địa phương
Cơ quan ban hành: Sở công thương
Người ký:
05/06/2009
7
08/2008/QА-BCT
Quyết định Ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ công thương
Người ký:
12/05/2008
8
03/2005/TT-BCN
Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký:
23/06/2005
9
18/2008/TT-BCT
Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan ban hành: Bộ công thương
Người ký:
19/12/2008
10
6846 /QА-UBND
QUYẾT ĐỊNH Công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” năm 2009
Cơ quan ban hành: Sở công thương
Người ký:
30/12/2009
11
69/2009/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội ngành thủ công mỹ nghệ
Cơ quan ban hành: Sở công thương
Người ký:
18/05/2009
12
Số 11/2011/QА- TTg
Ban hành chính sách khuyến khích ngành mây tre
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký:
05/04/2011
13
05/2011/TTLT-BKHАT-BTC
Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cơ quan ban hành: Các bộ và ngang bộ
Người ký:
16/05/2011
14
Số: 75 /KH-UBND
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG KHUYẾN MẠI HÀ NỘI 2011
Cơ quan ban hành: Sở công thương Hà nội
Người ký:
29/11/2017
15
554/QА-UBND
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ, LÀNG NGHỀ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2020
Cơ quan ban hành: Các bộ và ngang bộ
Người ký:
31/12/2020
16
TTKCHN
Thư mời tham gia hội chợ Bắc Ninh
Cơ quan ban hành: Trung tâm khuyến công
Người ký:
29/11/2017
17
TTKCHN
Thư mời tham gia hội chợ Nhật Bản
Cơ quan ban hành: Trung tâm khuyến công
Người ký:
29/11/2017
18
DAPTLN
Đề án bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề
Cơ quan ban hành: Sở công thương Hà nội
Người ký:
29/11/2017
19
86/KH-UBND
Kế hoạch triển khai đề án bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015
Cơ quan ban hành: Sở công thương Hà nội
Người ký:
29/11/2017
20
17/2011/QА-UBND
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan ban hành: Các bộ và ngang bộ
Người ký:
29/11/2017
21
101/2011/NА-CP
Nghị định Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc Hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký:
29/11/2017
22
07/2011/NQ-HАND
NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Các bộ và ngang bộ
Người ký:
19/12/2011
23
05/2012/NĐ-CP
Nghị định số 05/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký:
01/04/2012
24
216/SCT-QLTM
Thư mời tham dự hội chợ
Cơ quan ban hành: Trung tâm khuyến công
Người ký:
15/06/2012
25
45/2012/NА-CP
NGHỊ ĐỊNH 45/2012/NĐ-Cp về khuyến công
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký:
05/07/2012
123
  • Bộ ấm chén

  • Bình trang trí

  • Bộ bàn ghế mtl 24