Thông báo

Kết quả xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố Hà Nội

(26/10/2018 6:26:44 CH)

Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội đã xét chọn được 61 sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2018.

Ngày 19/10/2018, Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố tổ chức hội nghị chấm điểm và công bố kết quả đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) thành phố Hà Nội năm 2018 theo quy định tại Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND Thành phố. Kết quả đã xét chọn được 61 sản phẩm đáp ứng các tiêu chí đánh giá, xét chọn SPCNCLHà Nội theo quy định tại Đề án phát triển SPCNCL thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025 ban hành tại Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 26/01/2018. Trong đó 10 sản phẩm có điểm cao nhất sẽ được đề nghị công nhận Top 10 SPCNCL Hà Nội năm 2018.
Sở Công thương công khai kết quả xét chọn SPCNCL năm 2018 để các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý. Văn bản góp ý xin gửi về Sở Công thương Hà Nội (Số 331- Cầu Giấy – Hà Nội) trước ngày 04/11/2018 (thời hạn được tính bằng dấu bưu điện hoặc gửi trực tiếp trong giờ hành chính) để Sở Công thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố công nhận SPCNCL Hà Nội năm 2018 (chi tiết tại danh sách kèm theo).

Tập tin đính kèm: [Tải tập tin]

  • Bộ ấm chén

  • Bình trang trí

  • Bộ bàn ghế mtl 24